Regulamin konkursu na FB

REGULAMIN KONKURSU Femi True x SOTHO KOCHAM MOJE CIAŁO

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Femi Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Vogla 2a (02-963 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000893840 oraz F.H.U. NENE Magdalena Kowanetz z siedzibą w Węgrzce Wielkie 1384/232-002 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej NR 6616/2008 nadany przez Prezydenta Miasta Krakowa nr REGON: 120794116 (dalej jako: „Organizatorzy”) są organizatorami konkursu internetowego pt. „KOCHAM MOJE CIAŁO” (zwanego dalej „Konkursem”).
 2. Niniejszy Regulamin Konkursu (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Udział w Konkursie jest możliwy za pośrednictwem serwisu Instagram.
 4. Fundatorem nagrody są Organizatorzy.
 5. Pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis META.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie i jego przebieg

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkałe na terenie Polski, które spełniają wszystkie postanowienia, warunki i wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem (dalej „Uczestnik”)
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest: posiadanie konta w serwisie społecznościowym Instagram, odpowiedzenie w komentarzu na profilu @femitrue_official lub @sothopl na Instagramie na pytanie: „Którą część ciała kochasz w sobie najbardziej i dlaczego?” w komentarzu pod postem konkursowym, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości jego postanowień. narusza on jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych twórców.
 3. Konkurs trwa od dnia 21.03.2023 godz. 8:00 do końca dnia 27.03.2023.
 4. Komentarz umieszczony w serwisie Instagram przez Uczestnika Konkursu nie może zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych m.in. towarów, usług, znaków towarowych i/lub podmiotów poza towarami i znakami towarowymi marek należących do Organizatorów.
 5. W przypadku wygrania nagrody, dane Uczestnika konieczne do wysłania mu wygranej nagrody zostaną ustalone przez wiadomość prywatną w serwisie Instagram, w okresie 5 dni roboczych od wiadomości z informacją o wygranej, która zostanie przekazana za pośrednictwem serwisu Instagram. W przypadku wygranej, Uczestnik Konkursu udostępni Organizatorowi: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres korespondencyjny, na który ma zostać wysłana nagroda.
 6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 28.03.2023 roku o godzinie 20:00 w relacji konta @femitrue_official oraz @sotho.pl
 7. Uczestnik Konkursu:
  1. poprzez udział w konkursie oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje wszystkie warunki udziału w Konkursie oraz treść Regulaminu, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatorów swoich danych osobowych, w tym imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych niezbędnych do zrealizowania wysyłki.
  2. oświadcza i gwarantuje, że jest autorem przygotowanej treści komentarza oraz nie narusza on jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych twórców.
  3. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu od odpowiedzialności wobec osób trzecich
 8. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu zgłaszanie w Konkursie treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących naruszenie prawa, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych lub złośliwe oprogramowanie oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łączy teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook i Instagram.

§ 3 Nagrody

 1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiadają Organizatorzy.
 2. Nagrodami są:
  • 1 miejsce naszyjnik z kryształem górskim od @sothopl oraz zesatw kosmetyków (żel + set do stóp) od @femitrue_official
  • 2 i 3 miejsce set do stóp od @femitrue_official
 3. O przyznaniu nagród uczestnikom Konkursu decyduje wynik Jury Konkursowego.
 4. Nie ma możliwości zamiany Nagrody na inną nagrodę ani wypłaty jej ekwiwalentu w formie pieniężnej.
 5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatorów przesyłką pocztową dostarczoną na terenie Polski.
 6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres właściwy do przekazania nagrody oraz numer telefonu) w wiadomości prywatnej lub na adres e-mail: ania@femi-trade.com
 7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 7 dni od daty przesłania danych adresowych.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności, w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji w serwisie Instagram, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawują Organizatorzy.
 2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatorów na adres siedziby wskazany w Regulaminie. Za rozstrzyganie reklamacji odpowiadają Organizatorzy.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać, co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres do doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.
 4. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatorów.

§ 5 Publikacja Regulaminu Konkursu

Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie www jednego z Organizatorów pod adresem: https://femi-trade.com/regulamin-konkursu-na-fb

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, będzie równoznaczne z wycofaniem się z Konkursu oraz będzie uprawniać Organizatorów do odmowy wydania nagrody.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatorów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Danych osobowych uczestników konkursu pod nazwą: „KOCHAM MOJE CIAŁO” (dalej jako: „Konkurs”) są organizatorzy – Femi Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Vogla 2a (02-963 Warszawa), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000893840 oraz F.H.U. NENE Magdalena Kowanetz z siedzibą w Węgrzce Wielkie 1384/232-002 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej NR 6616/2008 nadany przez Prezydenta Miasta Krakowa nr REGON: 120794116 (dalej jako: „Organizatorzy” lub „Administratorzy”).
 2. W sprawie prawidłowości przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorami za pośrednictwem adresu e-mail: ania@femi-trade.com
 3. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu weryfikacji uczestnika Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody zwycięzcom Konkursu i publicznego podania imienia, nazwiska lub nicku konta na Instagramie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika Konkursu jest art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Udzielenie zgody jest dobrowolne, a Uczestnik ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, informując o tym Administratorów drogą mailową na adres wskazany w pkt 2 powyżej lub drogą pisemną na adres siedziby Organizatorów. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom: firmom kurierskim, w zakresie niezbędnym do wysyłki nagrody związanych z przyznaniem nagród. Dane mogą być także przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów do dnia zakończenia Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane ponadto do czasu przedawnienia roszczeń Organizatorów i Uczestników związanych z organizacją Konkursu, a ponadto przez okres niezbędny do realizacji zobowiązań podatkowych Organizatorów w związku z wydaniem nagród.
 8. Organizatorzy będą przechowywali dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 9. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
 10. Dane osobowe uczestnika Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 11. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją Konkursu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.